Tworzenie skutecznego przekazu reklamowego wymaga ogromnej wiedzy i wyczucia. Nie każda informacja trafiająca do klienta wywoła pożądany efekt. Czasem zastosowanie nieodpowiednich słów, kolorów czy kontekstu może sprawić, że potencjalny nabywca zrezygnuje z zakupu. Dlatego warto inwestować w profesjonalne i przemyślane projekty tego typu, by marka nie poniosła strat wizerunkowych.

Przyjmuje się istnienie określonych warunków, których realizacja jest konieczna, by reklama mogła spełniać swoją funkcję. Przekaz reklamowy powinien być:
– dostrzeżony,
– przeczytany,
– zapamiętany,
– wiarygodny,
– skłaniający do zakupu.

Budując skuteczny przekaz reklamowy warto uzmysłowić sobie, co i w jaki sposób należy przekazać oraz co i w jaki sposób wyrazić, aby odnieść oczekiwany efekt w zachowaniu odbiorcy przekazu. Innymi słowy, chodzi o wybór pomiędzy sprzedażą racjonalną (tak zwana sprzedaż twarda), która opiera się na logicznym i racjonalnym myśleniu, ukierunkowaną na pokazywaniu zalet danego produktu oraz korzyściach z jego nabycia, a sprzedażą emocjonalną (tak zwaną sprzedażą miękką) opartą na nasyconym emocjami przekazie kierowanym do nabywcy, jego sfery odczuć, postaw czy marzeń.

Według teorii specjalizacji przyjmuje się, że lewa półkula mózgu odpowiada za logiczne myślenie, zdolności językowe i arytmetyczne, umiejętność analizy, czyli jednym słowem za funkcje poznawcze. Natomiast prawa półkula wpływa na zdolności muzyczne, artystyczne i kreatywne. Prawa półkula jest zdecydowanie bardziej intuicyjna, realizuje funkcje emocjonalne. Dlatego reakcja na prezentowaną reklamę zależy w istocie od tego, do której półkuli nadawca kieruje swój przekaz. Wszystko zależy od potrzeb danej kampanii reklamowej, produktu i możliwości promocyjnej konkretnej firmy. Niemniej jednak, świadomość różnic między sprzedażą racjonalną a emocjonalną powinna być brana pod uwagę podczas tworzenia profesjonalnego przekazu.

Kolejnym sposobem tworzenia przekazu reklamy jest z pewnością zastosowanie tak zwanego apelu odwołującego się do motywacji dokonania zakupu przez nabywcę. Wyróżnia się tutaj:
– apel moralny; odwołuje się on w swoim przekazie do wartości moralno – etycznych wyznawanych przez nabywcę, patriotyzmu, stylu życia, poczucia więzi rodzinnych czy tradycji,
– apel emocjonalny; ma on za zadanie eliminować negatywne, a wzmacniać pozytywne emocje, które stwarzają właściwą motywację do dokonania zakupu,
– apel racjonalny; przedstawia on konkretne korzyści jakie odniesie klient decydując się na zakup.

Nie da się ukryć, że o skuteczności prowadzonej promocji decyduje przede wszystkim slogan reklamowy. Hasło to jest powtarzane podczas prowadzenia kampanii reklamowej w różnych środkach przekazu. Dociera więc do największej liczby odbiorców. Ten specjalnie przygotowany zwrot ułatwia identyfikację nadawcy przekazu, jego produktu lub usługi, tym samym zwiększając łatwość zapamiętania nazwy czy korzyści wynikających z nabycia. Dlatego powinien być wyrażany w ciekawej i atrakcyjnej formie. Prawidłowo skonstruowany slogan reklamowy spełnia kilka podstawowych kryteriów:
– zwięzłość,
– sugestywność,
– prawdziwość,
– oryginalność,
– uwzględnienie potrzeb nabywcy,
– zwracanie uwagi na przedmiot reklamy.

Slogany wykorzystywane w tworzeniu przekazów reklamowych mogą mieć charakter:
– humorystyczny, co zwiększa szansę na zapamiętanie go przez nabywcę,
– deklaratywny, komunikat w postaci zdania oznajmującego dobrze prezentuje argumenty promocyjne,
– rozkazujący, występuje w postaci zdania wskazującego pożądany sposób zachowania, ale to nie zawsze jest dobrze odbierane przez nabywcę,
– pytający, przybiera kształt pytania, co w pewien sposób zmusza nabywcę do zastanowienia się nad przedstawionym problemem i tym samym zwiększa skuteczność przekazu,
– informujący o nowościach,
– wzbudzający ciekawość, powinien wywoływać zainteresowanie klienta produktem,
– prestiżowy, kierowany do nabywców o dużych dochodach i kojarzony z określonym stylem życia,
– oddziaływający na emocje, zwraca uwagę nabywcy wzbudzając pozytywne emocje podczas zakupu,
– identyfikujący wyrób, polega na wiązaniu określonego produktu ze znanym znakiem towarowym.

Zwracanie uwagi na konkretne działania podejmowane w trakcie tworzenia przekazu reklamowego pozwalają firmie odnieść sukces na rynku. Należy monitorować rynek, potrzeby klientów, zgłaszane przez nich zastrzeżenia czy zainteresowania i uwzględniać nieustannie zmieniający się klimat finansowo – gospodarczy. Tylko w ten sposób można kreować komunikaty, które w swym kształcie będą atrakcyjne zarówno pod względem racjonalnym jak i emocjonalnym. Klient musi mieć poczucie, że dany przedmiot został stworzony specjalnie dla niego, by zaspokoić jego indywidualne potrzeby. Dlatego nie warto oszczędzać na specjalistach od marketingu. W tej branży doświadczenie i profesjonalizm odgrywa kluczową rolę.