Skuteczna reklama to taka, która działa na konsumenta. Przekaz musi łatwo docierać do odbiorców i brać pod uwagę ciągle zmieniający się rynek. Dlatego przekaz reklamowy powinien być elastyczny i kreatywny. Kiedyś tę część branży definiowano jako wyłączny czynnik towarzyszący aktom kupna oraz sprzedaży. Dzisiaj rozumiemy ją, jako zjawisko kompleksowe, który pełni funkcje informacyjne, perswazyjne, kulturotwórcze oraz komunikacyjne.

Reklama w szerokim rozumieniu upowszechnia sam produkt, wiedzę o instytucjach i sposób życia. Stanowi nieodłączny element krajobrazu współczesnego świata. Występując na pograniczu sztuki, ekonomii oraz kultury, towarzyszy większości przestrzennych relacji człowieka z otoczeniem.

Nie da się ukryć, że plakaty, neony, hasła, banery czy wystawy, to element pejzażu współczesnych miast. Wiele pojęć stosowanych w reklamie przenika do życia codziennego w postaci potocznych powiedzeń. Rozwój cywilizacyjny nadał reklamie potężną siłę komunikacyjną. Stała się ona aktywnym narzędziem marketingu, wspomagającym sprzedaż dóbr czy usług, ale również wyobrażeń i idei. Jej wzrastająca rola wynika z umacniania się wolnej konkurencji. Reklama w tym procesie stała się swego rodzaju czynnikiem usprawniającym i oczyszczającym rynek. To produkt masowego społeczeństwa, który pojawił się, gdy nadwyżki dóbr luksusowych i skuteczna konkurencja zmusiły producentów oraz handlowców do znalezienia nowych sposobów dotarcia do konsumenta.

Przyjmuje się, że słowo „reklama” pochodzi od łacińskiego zwrotu „reklamo”, który oznacza „krzyczeć do kogoś” lub „protestować”. To właśnie krzykiem w przeszłości zachęcano przechodniów do zatrzymania się przed straganem. Ten zabieg zwracał uwagę potencjalnego klienta na produkt i niejako zmuszał go do podjęcia decyzji zakupowej. Zwyczaj ten w swojej pierwotnej formie przetrwał do naszych czasów i nadal można się z tą praktyką spotkać na lokalnych targowiskach. W szerszym rozumieniu, reklama stanowi środek doskonalenia skuteczności biznesu, co ma zapewnić wzajemne korzyści stronie sprzedającej oraz kupującej. Reklama oddziałuje na emocje i zachowania ludzi w masowej sprzedaży.

Działalność reklamowa w najprostszej formie polega na komunikowaniu, definiowaniu audytorium, informowaniu oraz oddziaływaniu na ludzki umysł. Skuteczność lub jej brak w tym procesie zależą od tego czy komunikowanie w sposób prawidłowy informuje i kształtuje postawy konkretnych ludzi w konkretnym czasie i po konkretnej cenie.

Podstawowa definicja reklamy określa ją mianem płatnej formy nieosobistej prezentacji i promocji usług, dóbr lub pomysłów stymulowanych przez określonego sponsora. Reklama ma charakter jednoznacznie perswazyjny. W warunkach społeczeństwa masowego komunikat reklamowy przekazywany przez media masowe wpływa na przekonania, postawy oraz zachowania odbiorców. Głównym celem reklamy jest przekazywanie informacji o danym produkcie oraz nakłanianie do jego zakupu. Należy również zaznaczyć, że w perspektywie długofalowej pełni ona również funkcję kształtujące pozytywny wizerunek firmy i marki.

Definicja zakłada, że reklama ma charakter nieosobowy, ponieważ kontakt z nabywcą odbywa się pośrednio bez udziału sprzedawcy, ale za pomocą bezosobowych mediów. Dlatego odpowiedzialność za skuteczność danej kampanii reklamowej spoczywa zazwyczaj na całej korporacji, a nie pojedynczych osobach. Podstawowymi warunkami sukcesu reklamowego są elementy takie jak:
– określenie docelowego odbiorcy,
– wybranie właściwych kanałów komunikacji rozumianej jako promotion-mix oraz elastyczne kierowanie cały procesem komunikacji.

Monitorowanie powyższych czynników i reagowanie na ciągle zmieniającą się sytuację rynkową, to klucz do sukcesu.

Reklama bez wątpienia stanowi jedno z najważniejszych narzędzi marketingu we współczesnym świecie biznesu. Odpowiednio przygotowana i przeprowadzona kampania promowania towaru lub firmy generuje ogromne zyski. Wobec tego, nie powinno dziwić, że profesjonalne przedsiębiorstwa kładą tak duży nacisk na inwestowanie w tę dziedzinę.